Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кайдаш Юрiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградгранiт"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське вул.Шосейна,50
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 13744297
5. Міжміський код та телефон, факс 0522553104 0522553104
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 214 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 08.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 13744297.smida.gov.ua в мережі Інтернет 07.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 06.11.2018 Бахмач Євгенiй Степанович 0 74.504633 74.9918
Зміст інформації:
06.11.2018 року ПАТ «Кiровоградгранiт» з iнформацiї, отриманої вiд акцiонера, стало вiдомо наступне:
Розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй фiзичної особи – Бахмач Євгенiй Степанович: до змiни – 74,504633%, пiсля змiни – 74,9918%.