Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кайдаш Юрiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградгранiт"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське вул.Шосейна,50
4. Код за ЄДРПОУ 13744297
5. Міжміський код та телефон, факс 0522553104 0522553104
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 87 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 08.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 13744297.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 04.05.2018 3961800 23.05.2018 - 19.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
04 травня 2018 року наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства «Кiровоградгранiт» прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату дивiдендiв – 19 квiтня 2018 року. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 21 травня 2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 3 961 800 грн. з розрахунку 1,32 грн. на одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв – до 19.10.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв – шляхом переказу цих коштiв Товариством на грошовi рахунки акцiонерiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв) або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок). Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.