Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кайдаш Юрiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградгранiт"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське вул.Шосейна,50
4. Код за ЄДРПОУ 13744297
5. Міжміський код та телефон, факс 0522553104 0522553104
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 13744297.smida.gov.ua в мережі Інтернет 22.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2018 100000 159974 62.51
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, назва уповноваженого органу – 19.04.2018 року, Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: договори купiвлi-продажу продукцiї, майна, цiлiсних майнових комплексiв; договори поставки; договори найму (оренди); договори пiдряду; договори про надання послуг; договори доручення; договори комiсiї; договори позики; договори про спiльну дiяльнiсть; договори про створення/заснування юридичних осiб у тому числi договори про набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй, тощо) у статутному капiталi iнших юридичних осiб.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 159 974 000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 62,51%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2 960 188.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 2 957 123.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 2 957 123.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.