Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 13.03.2017 18:55:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
Керівник* Кайдаш Юрій Анатолійович - Голова комісії з припинення. Тел: 0522553104
E-mail* kgranit@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградграніт» (далі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Шосейна, 50, повідомляє, що 20 квітня 2017 року о 10.00 год., за місцезнаходженням Товариства в залі на ІІІ поверсі адміністративного приміщення відбудуться чергові загальні збори акціонерів (далі - «збори»). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 20 квітня 2017 року з 8.30 год. до 9.45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 4. Звіт комісії з припинення про діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
 6. Звіт наглядової ради Товариства.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень членів наглядової ради.
 10. Обрання членів наглядової ради.
 11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
 12. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
 13. Обрання членів ревізійної комісії.
 14. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)*

Найменування показника

період

Звітний

2016 р

Попередній

2015 р.

Усього активів

144479

144440

Основні засоби

52586

56508

Довгострокові фінансові інвестиції

26233

26223

Запаси

22521

19961

Сумарна дебіторська заборгованість

18948

20916

Грошові кошти та їх еквіваленти

940

170

Нерозподілений прибуток

-21609

-18591

Власний капітал

54763

54763

Статутний капітал

9300

9300

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

57975

54916

Чистий прибуток (збиток)

-3018

-4236

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000000

3000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

283

339

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, для представників – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства. До дня проведення зборів акціонери мають можливість попередньо ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в кабінеті юриста на ІІ поверсі адміністративного приміщення за адресою: Україна, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Шосейна, 50, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення до початку зборів; контактний телефон (0522) 55-31-04. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради ПАТ «Кіровоградграніт» Степаненко Вадим Олександрович. Адреса сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://13744297.smida.gov.ua.

Наглядова рада ПАТ «Кіровоградграніт»

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №48 від 13.03.2017 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова комісії з припинення Кайдаш Юрій Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2017
(дата)