Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 19.03.2016 18:41:28
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
Керівник* Кайдаш Юрій Анатолійович - Генеральний директор. Тел: 0522553104
E-mail* kgranit@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22.04.2016 10.00 27641, Україна, Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Соколiвське, вулиця Шосейна, 50, зала на III поверсi адмiнiстративного примiщення

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 08.15 по 09.45

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 18.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.            Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв.

2.            Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.

3.            Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.

4.            Звiт генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв розвитку Товариства на 2016 рiк.

5.            Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.

6.            Звiт наглядової ради Товариства.

7.            Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.

8.            Внесення змiн до статуту Товариства.

9.            Внесення змiн до положень Товариства про загальнi збори акцiонерiв та наглядову раду.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

До дня проведення зборiв акцiонери мають можливiсть попередньо ознайомитися з документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, у робочi днi з 8.00 год. до 17.00 год., в кабiнетi юриста на II поверсi адмiнiстративного примiщення за адресою: 27641, Україна, Кiровоградська область, Кiровоградський район., село Соколiвське, вулиця Шосейна, 50, а в день проведення зборiв - також у мiсцi їх проведення до початку зборiв; контактний телефон (0522) 55-31-04. Вiдповiдальна особа за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - член наглядової ради ПАТ "Кiровоградгранiт" Степаненко Вадим Олександрович. Телефон для довiдок: (0522) 55-31-04.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника

період

Звітний 2015 р

Попередній 2014 р.

Усього активів

144440

141194

Основні засоби

56508

57241

Довгострокові фінансові інвестиції

26223

26223

Запаси

19961

17378

Сумарна дебіторська заборгованість

20916

20278

Грошові кошти та їх еквіваленти

170

504

Нерозподілений прибуток

-18591

-14353

Власний капітал

54763

54763

Статутний капітал

9300

9300

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

54916

47434

Чистий прибуток (збиток)

-4236

-4572

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000000

3000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

339

426

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 53 Вiдомостi НКЦПФР від 18.03.2016

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кайдаш Юрій Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2016
(дата)