Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 21.03.2015 15:11:20
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
Керівник* Кайдаш Юрій Анатолійович - Генеральний директор. Тел: 0522553104
E-mail* kgranit@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 23.04.2015 10.00 27641, Україна, Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Соколiвське, вулиця Шосейна, 50. актовий зал на III поверсi адмiнiстративного примiщення 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 08.15 по 09.45 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 17.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Переобрання членiв постiйно дiючої лiчильної комiсiї 2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. 3.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 4.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк. 5.Звiт генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв розвитку Товариства на 2015 рiк. 6.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 7.Звiт наглядової ради Товариства. 8.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 9.Внесення змiн до статуту Товариства. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення зборiв акцiонери мають можливiсть попередньо ознайомитися з документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, у робочi днi з 8.00 год. до 17.00 год., в кабiнетi юриста на II поверсi адмiнiстративного примiщення за адресою: 27641, Україна, Кiровоградська область, Кiровоградський район., село Соколiвське, вулиця Шосейна, 50, контактний телефон (0522) 55-31-04. Вiдповiдальна особа за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - член наглядової ради ПАТ "Кiровоградгранiт" Степаненко Вадим Олександрович. Телефон для довiдок: (0522) 55-31-04. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 141194 151313 Основні засоби 57241 50812 Долгострокові фінансові інвестиції 26223 26223 Запаси 17378 21013 Сумарна дебіторська заборгованість 20278 32580 Грошові кошти та їх еквіваленти 504 260 Нерозподілений прибуток -14353 -9781 Власний капітал 54763 54763 Статутний капітал 9300 9300 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 47434 53545 Чистий прибуток (збитки) -4572 1655 Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 426 453 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 52 Вiдомостi НКЦПФР від 18.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кайдаш Юрій Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2015
(дата)