Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.03.2014
Дата публікації 14.03.2014 08:59:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50
Керівник* Кайдаш Юрій Анатолійович - Генеральний директор. Тел: 0522553104
E-mail* kgranit@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акціонерам Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт»
Публічне акціонерне товариство “Кіровоградграніт” (далі – «Товариство»), місцезнаходження: 27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Шосейна, 50, повідомляє, що 24 квітня 2014 року о 10.00 год., за місцезнаходженням Товариства в залі на ІІІ поверсі адміністративного приміщення, відбудуться річні загальні збори акціонерів (далі - «збори»).
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 24 квітня 2014 року з 8.15 год. до 9.45 год. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
4. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків розвитку Товариства на 2014 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
6. Звіт наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10. Переобрання членів ревізійної комісії.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
12. Внесення змін до статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показника період звітний/ попередній
Усього активів 151313 / 156150
Основні засоби 50812 / 52165
Довгострокові фінансові інвестиції 26223 / -
Запаси 21013 / 12074
Сумарна дебіторська заборгованість 32580 / 46817
Грошові кошти та їх еквіваленти 260 / 209
Нерозподілений прибуток -9781 / -11436
Власний капітал 54763 / 52627
Статутний капітал 9300 / 9300
Довгострокові зобов'язання - / -
Поточні зобов'язання 53545 / 103523
Чистий прибуток (збиток) +1655 / +1320
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 / 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - / -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - / -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 453 / 420
Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, для представників – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.
До дня проведення зборів акціонери мають можливість попередньо ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в кабінеті юриста на ІІ поверсі адміністративного приміщення за адресою: 27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район., село Соколівське, вулиця Шосейна, 50, контактний телефон (0522) 55-31-04. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради ПАТ «Кіровоградграніт» Ваховська Оксана Василівна. Телефон для довідок: (0522) 55-31-04
Наглядова рада ПАТ «Кіровоградграніт»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кайдаш Юрій Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2014
(дата)