Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2013
Дата публікації 13.03.2013 09:26:13
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* вул Шосейна,50 с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, 27641
Керівник* Кайдаш Юрій Анатолійович - генеральний директор. Тел: 0522553104
E-mail* granit@kw.ukrtel.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акціонерам Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт»
Публічне акціонерне товариство “Кіровоградграніт” (далі – «Товариство»), місцезнаходження: 27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Шосейна, 50, повідомляє, що 25 квітня 2013 року о 10.00 год., за місцезнаходженням Товариства в залі на ІІІ поверсі адміністративного приміщення, відбудуться річні загальні збори акціонерів (далі - «збори»). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 25 квітня 2013 року з 8.15 год. до 9.45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 24 годину 19 квітня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
4. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків розвитку Товариства на 2013 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
6. Звіт наглядової ради Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Внесення змін до статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)*
Найменування показника період (Звітний; Попередній)
Усього активів 156150; 145142
Статутний капітал 9300; 9300
Основні засоби 52165; 56292
Довгострокові зобов’язання -; -
Довгострокові фінансові інвестиції -; -
Поточні зобов’язання 103523; 93835
Запаси 12074; 10416
Чистий прибуток (збиток) +1320; -11164
Сумарна дебіторська заборгованість 46817; 34387
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000; 3000000
Грошові кошти та їх еквіваленти 209; 640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -; -
Нерозподілений прибуток -11436; -12756
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -; -
Власний капітал 52627; 51307
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 420; 370
Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, для представників – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.
До дня проведення зборів акціонери мають можливість попередньо ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в кабінеті юриста на ІІ поверсі адміністративного приміщення за адресою: 27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район., село Соколівське, вулиця Шосейна, 50, контактний телефон (0522) 55-31-04. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист ПАТ «Кіровоградграніт» Степаненко Вадим Олександрович. Телефон для довідок: (0522) 55-31-04, 55-52-69.
Наглядова рада ПАТ «Кіровоградграніт»

Інформація про опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні:
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 47 від 11.03.2013 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади генеральний директор Кайдаш Юрій Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2013
(дата)