Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 21.03.2012 09:27:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* вул Шосейна,50 с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, 27641
Керівник* Кайдаш Юрій Анатолійович - генеральний директор. Тел: 0522553104
E-mail* granit@kw.ukrtel.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акціонерам Публічного акціонерного товариства «Кіровоградграніт»
Публічне акціонерне товариство “Кіровоградграніт” (далі – «Товариство»), місцезнаходження: 27641, Україна, Кіровог-радська обл., Кіровоградський р-н, с.Соколівське, вул.Шосейна, 50, повідомляє, що 19 квітня 2012 року о 10.00 год., за місцезна-ходженням Товариства в залі на ІІІ поверсі адміністративного приміщення, відбудуться річні загальні збори акціонерів (далі - «збори»). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 19 квітня 2012 року з 8.15 год. до 9.45 год. за місцем прове-дення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 24 годину 12 квітня 2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів постійно діючої лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
5. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків розвитку Товариства на 2012 рік.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
7. Звіт наглядової ради Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показника період (звітний попередній)
Усього активів 145142 157559
Статутний капітал 9300 9300
Основні засоби 56292 66968
Довгострокові зобов'язання - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Поточні зобов'язання 93835 95088
Запаси 10416 16020
Чистий прибуток (збиток) -11164 -9265
Сумарна дебіторська заборгованість 34387 31401
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Грошові кошти та їх еквіваленти 640 919
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Нерозподілений прибуток -12756 -1592
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Власний капітал 51307 62471
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 370 364
Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, для представників – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства. До дня проведення зборів акціонери мають можливість попередньо ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в кабінеті юриста на ІІ поверсі адміністративного приміщення за адресою: 27641, Україна, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с.Соколівське, вул.Шосейна, 50, контактний телефон (0522) 55-31-04. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист ПАТ «Кіровоградграніт» Степаненко Вадим Олександрович.
Телефон для довідок: (0522) 55-31-04, 55-52-69. Наглядова рада ПАТ «Кіровоградграніт»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2012р. у №50 Відомостей ДКЦПФР
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади генеральний директор Кайдаш Юрій Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2012
(дата)