Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.10.2007
Дата публікації 03.10.2007 09:03:43
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* вул Шосейна,50 с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, 27641
Керівник* Бахмач Євгеній Степанович - голова правління. Тел: 0522553104
E-mail* granit@kw.ukrtel.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
- Генеральним директором ЗАТ "Кiровоградгранiт" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб товариства шляхом призначення Луцкевич Свiтлани Iванiвни на посаду фiнансового директора ЗАТ "Кiровоградгранiт", наказ № 161-К 1 вiд 01.10.2007 року, у зв'язку iз введенням до штатного розпису посади "Фiнансового директора" товариства.
- Iнформацiя про посадову особу: Луцкевич Свiтлана Iванiвна (паспорт серiї ЕА, номер 662444, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, 13.10.1999 року) - член правлiння ЗАТ "Кiровоградгранiт", призначена на посаду фiнансового директора закритого акцiонерного товариства "Кiровоградгранiт". Частка володiння Луцкевич С.I. у статутному капiталi емiтента ЗАТ "Кiровоградгранiт" складає 0,002 %.
- У зв'язку iз збiльшенням обсягiв виробництва, з метою забезпечення ефективного планування i органiзацiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, здiйсненням контролю за вiдображенням усiх господарських операцiй ЗАТ "Кiровоградгранiт" проведено змiни в персональному складi посадових осiб, а саме, введено до штатного розпису посаду "фiнансового директора", на яку призначено Луцкевич С.I., яка не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
- Строк призначення на посаду: на невизначений термiн.
- Iншi посади, якi обiймала дана особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер ЗАТ "Кiровоградгранiт".
- Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать особi: 5 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3 грн. 10 коп. на суму 15 грн. 50 коп..

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Бахмач Євгеній Степанович