Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 07.09.2007
Дата публікації 10.09.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Кіровоградграніт"
Юридична адреса* вул Шосейна,50 с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, 27641
Керівник* Бахмач Євгеній Степанович - голова правління. Тел: 0522553104
E-mail* granit@kw.ukrtel.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму що перевищує 25% статутного капiталу прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв ЗАТ "Кiровоградгранiт" 07.09 2007 року, № 3.
- Додатково розмiщуються 2 680 000 (два мiльйони шiстьсот вiсiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,1 гривень кожна на суму 8 308 000 (вiсiм мiльйонiв триста вiсiм тисяч ) гривень.
- Спосiб розмiщення: закритий (приватний),
- Категорiя згiдно з статею 4 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": простi iменнi акцiї,
- Тип, форми iснування цiнних паперiв, що розмiщуються: документарна,
- Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй становить 8 308 000 (вiсiм мiльйонiв триста вiсiм тисяч ) гривень,
- Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата за акцiї здiйснюється за власнi кошти в безготiвковiй формi грошовими коштами в нацiональнiй валютi України на поточний рахунок ЗАТ "Кiровоградгранiт" або готiвкою через касу ЗАТ "Кiровоградгранiт".
- Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: акцiї розмiщуються для
поповнення обiгових коштiв, якi будуть використаннi для придбання технологiчних машин та виробничого обладнання.
- Спiввiдношення кiлькостi акцiй до розмiру статутного капiталу товариства становить - 837,5 %.
- Строк i порядок реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення: з 10.12.2007р. по 25.12.2007р. проходить реалiзацiя акцiонерами ЗАТ "Кiровоградгранiт" свого переважного права на придбання акцiй, що передбаченi до розмiщення, в кiлькостi, пропорцiйнiй їх частцi в статутному капiталi Товариства на дату початку першого етапу закритого розмiщення акцiй. Для реалiзацiї акцiонером свого переважного права протягом строку першого етапу подається Уповноваженiй особi Товариства заява, укладається договiр купiвлi-продажу акцiй та здiйснюється 100% оплата акцiй на пiдставi укладеного договору. В заявi повинно бути зазначено: прiзвище, iм'я та по-батьковi заявника, його домашню та поштову адресу, iдентифiкацiйний номер, кiлькiсть належних заявнику акцiй на дату початку проведення 1-го етапу, кiлькiсть акцiй, яку заявник має намiр придбати в порядку реалiзацiї свого переважного права. На пiдставi заяви укладається договiр купiвлi-продажу акцiй в день надходження заяви. В перiод 1-го етапу оплата акцiй здiйснюється за власнi кошти в безготiвковiй формi грошовими коштами в нацiональнiй валютi України на поточний рахунок ЗАТ "Кiровоградгранiт" або готiвкою через касу ЗАТ "Кiровоградгранiт".
- Строк прийняття письмових пiдтверджень про вiдмову вiд реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення: умовами закритого (приватного) розмiщення акцiй Товариства не передбачено отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.
- Дата початку та закiнчення розмiщення акцiй: з 10 грудня 2007 року по 31 грудня 2007 року.
- Опис порядку розмiщення акцiй та їх оплати; перелiк уповноважених осiб iз зазначенням наданих їм повноважень та визначення мiсця i порядку здiйснення дiй щодо реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй: Розмiщення акцiй органiзує та проводить Уповноважена особа Товариства. Розмiщення акцiй проводиться за адресою: Україна, 27641, Кiровоградська область, Кiровоградський район, с. Соколiвське, вул. Шосейна, 50. Телефон: (0522) 55-51-57, телефон/факс: (0522) 55-31-04 з 8.00 до 16.00.
Закрите розмiщення акцiй проводиться у два етапи з 10.12.2007р. по 31.12.2007р.:
1-й етап - з 10.12.2007р. по 25.12.2007р. проходить реалiзацiя акцiонерами ЗАТ "Кiровоградгранiт" свого переважного права на придбання акцiй, що передбаченi до розмiщення, в кiлькостi, пропорцiйнiй їх частцi в статутному капiталi Товариства на дату початку першого етапу закритого розмiщення акцiй.
Датою затвердження Уповноваженим органом результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, визначено 26.12.2007р.
2-й етап - з 27.12.2007р. по 31.12.2007р. здiйснюється закрите (приватне) розмiщення акцiй, якi залишилися нереалiзованими пiсля реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, iснуючим акцiонерам Товариства у кiлькостi, що перевищує кiлькiсть акцiй, на яку акцiонер реалiзував своє переважне право на першому етапi закритого розмiщення акцiй.
В перiод 2-го етапу закритого (приватного) розмiщення акцiй протягом встановленого для цього термiну подається заява, укладається договiр купiвлi-продажу акцiй та здiйснюється 100% оплата акцiй на пiдставi укладеного договору. Прийом заяв здiйснюється Уповноваженою особою Товариства.
Заява, що подається пiд час закритого (приватного) розмiщення акцiй, повинна мiстити наступнi данi :
- для фiзичних осiб: прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi, мiсце проживання, платiжнi реквiзити, кiлькiсть акцiй, яку особа бажає придбати;
- для юридичних осiб: повне найменування, код ЄДРПОУ, мiсцезнаходження, платiжнi реквiзити, кiлькiсть акцiй, яку особа бажає придбати.
В перiод 2-го етапу закритого (приватного) розмiщення акцiй оплата акцiй здiйснюється за власнi кошти в безготiвковiй формi грошовими коштами в нацiональнiй валютi України на поточний рахунок ЗАТ "Кiровоградгранiт" №26004001250000 в КФ АКIБ "Укрсiббанк", МФО 323732, та на р/р 26008300003201 КФ АКБ "ТАС-КОМЕРЦБАНК", МФО 383103, або готiвкою через касу ЗАТ "Кiровоградгранiт".
Договiр купiвлi-продажу акцiй та платiжний документ про сплату 100 % вартостi акцiй пiдтверджують факт придбання акцiй, пiсля чого заявнику видається тимчасове свiдоцтво про пiдтвердження внесення коштiв в оплату за акцiї.
Вповноваженою особою емiтента визначено члена правлiння Кайдаша Юрiя Анатолiйовича,, якому надаються повноваження: здiйснювати персональне повiдомлення акцiонерiв та опублiкування цього повiдомлення, про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення про збiльшення статутного капiталу та закрите (приватне) розмiщення акцiй, проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй, проводити всi необхiднi дiї щодо емiсiї акцiй Товариства за етапами вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Приватне (закрите) розмiщення акцiй проходить за адресою: 27641,Кiровоградська область, Кiровоградський район, с. Соколiвське, вул. Шосейна, 50, тел.: (0522) 555157, тел/факс: (0522) 553104 з 8.00 до 16.00.
- Конвертацiя цiнних паперiв не передбачається.
- Попередньої iнформацiї про план придбання цiнних паперiв немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Бахмач Євгеній Степанович