Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.03.2020 14:37:01
Дата здійснення дії: 24.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградгранiт"
Код за ЄДРПОУ:  13744297
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградграніт», код ЄДРПОУ 13744297 (далі – «Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, 27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, село Соколівське,  вулиця Шосейна, будинок 50, повідомляє, що 24 квітня 2020 року о 13.00 год., за місцезнаходженням Товариства в «Актовому залі» на ІІІ поверсі адміністративного приміщення відбудуться річні загальні збори акціонерів (далі - «збори»).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися  24 квітня 2020 року з 12.00 год. до 12.45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах -  17 квітня  2020 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення  зборів, затвердження регламенту.
 3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік.
 5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів
 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства.
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 11. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення цих положень в новій редакції.

 

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://13744297.smida.gov.ua.

Загальна кількість акцій Товариства 3 000 000 штук, із яких простих іменних акцій 2 993 646 штук, привілейованих іменних акцій 6 354 штуки. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, кількість голосуючих простих іменних акцій 2 993 646 штук, кількість голосуючих привілейованих іменних акцій  6 354  штуки.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в «Кабінеті юриста» на ІІ поверсі адміністративного приміщення за адресою: Україна, 27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, село Соколівське, вулиця Шосейна, 50, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради ПАТ «Кіровоградграніт» Степаненко Вадим Олександрович, контактний телефон  (0522) 55-31-04.

Після отримання цього повідомлення кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на  зборах  від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)*

Найменування показника

період

Звітний 2019 р

Попередній 2018 р.

Усього активів

195383

176687

Основні засоби (за залишковою варті

тю)

79409

82242

Запаси

16303

14429

Сумарна дебіторська заборгованість

43552

19791

Грошові кошти та їх еквіваленти

3588

1441

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5112

-4124

Власний капітал

54763

54763

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9300

9300

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

126208

78579

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

12082

8625

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000000

3000000

Чистий прибуток (збиток) на одну про

ту акцію (грн)

4,027

2,875

 

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного:

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Колісник Лариса Станіславівна; член лічильної комісії – Дзядух Василь Онисимович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення  зборів, затвердження регламенту.

Проект рішення: Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити. Затвердити регламент зборів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні Збори  без перерви.

 

3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт генерального директора Товариства за 2019 рік затвердити.

 

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 рік затвердити.

 

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2019  рік затвердити.

 

7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 12 082 367,61 грн. розподілити наступним чином:

- 3 020 588,81 грн., направити на виплату дивідендів за простими іменними акціями; 

 - 604 118,62 грн., направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями;

- решту коштів від чистого прибутку у розмірі 8 457 660,18 грн.  направити на розвиток діяльності Товариства.

Затвердити та виплатити дивіденди акціонерам Товариства:

- на одну просту іменну акцію 1,009 грн.;

- на одну привілейовану іменну акцію 95,0769 грн.

З суми дивідендів утримуються податки згідно законодавства.

Виплату дивідендів за простими іменними акціями здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення Зборами.

Виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями здійснити у строк,  що  не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

Виплату дивідендів здійснити шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

 

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

-              угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

-              угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

-              угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-              угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-              договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;

-              цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;

-              угоди будівельного підряду;

-              лізингу;

-              угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

-              угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

-              угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

-              договори комерційної концесії та спільної діяльності;

-              договори позики;

-              договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.

Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;

Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

 

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Змінити найменування Товариства:

Повне: з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДГРАНІТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДГРАНІТ»;

Скорочене: з ПАТ «КІРОВОГРАДГРАНІТ» на ПАТ «КІРОВОГРАДГРАНІТ».

 

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Проект рішення: У зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердити та внести запропоновані зміни до Статуту Товариства шляхом  викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут в новій редакції.

Доручити генеральному директору Кайдашу Ю.А. здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до Статуту Товариства, з правом передоручення наданих повноважень.

 

11. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

 

 

Наглядова рада ПАТ «Кіровоградграніт»