Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  20.03.2019 10:42:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградгранiт"
Код за ЄДРПОУ:  13744297
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградграніт», код ЄДРПОУ 13744297 (далі – «Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське,  вулиця Шосейна, будинок 50, повідомляє, що 19 квітня 2019 року о 8.45 год., за місцезнаходженням Товариства в «Актовому залі» на ІІІ поверсі адміністративного приміщення відбудуться річні загальні збори акціонерів (далі - «збори»).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися  19 квітня 2019 року з 8.00 год. до 8.30 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах -  15 квітня 2019 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення  зборів, затвердження регламенту.
 3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.
 5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів
 8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
 9. Обрання членів наглядової ради.
 10. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://13744297.smida.gov.ua.

Загальна кількість акцій Товариства 3 000 000 штук, із яких простих іменних акцій 2 993 646 штук, привілейованих іменних акцій 6 354 штуки. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, кількість голосуючих простих іменних акцій 2 993 646 штук, кількість голосуючих привілейованих іменних акцій  6 354  штуки.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., в «Кабінеті юриста» на ІІ поверсі адміністративного приміщення за адресою: Україна, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Шосейна, 50, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради ПАТ «Кіровоградграніт» Степаненко Вадим Олександрович, контактний телефон  (0522) 55-31-04.

Після отримання цього повідомлення кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на  зборах  від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)*

Найменування показника

період

Звітний 2018 р

Попередній 2017 р.

Усього активів

176687

159974

Основні засоби (за залишковою вартістю)

82242

56123

Запаси

14429

19243

Сумарна дебіторська заборгованість

19791

27051

Грошові кошти та їх еквіваленти

1441

4672

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-4124

-8402

Власний капітал

54763

54763

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9300

9300

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

78579

59964

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

8625

13206

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000000

3000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2,875

4,402

 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного:

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Колісник Лариса Станіславівна; член лічильної комісії – Дзядух Василь Онисимович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення  зборів, затвердження регламенту.

Проект рішення: Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити. Затвердити регламент зборів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні Збори  без перерви.

 

3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт генерального директора Товариства за 2018 рік затвердити.

 

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 рік затвердити.

 

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018  рік затвердити.

 

7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 8625 тис.грн. розподілити наступним чином:

- 30% від чистого прибутку, що складає 2587,5 тис.грн., направити на виплату дивідендів за простими іменними акціями; 

 - 3% від чистого прибутку, що складає 258,8 тис.грн., направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями;

- решту коштів від чистого прибутку у розмірі 5778,7 тис.грн.  направити на розвиток діяльності Товариства.

Затвердити наступний розмір річних дивідендів:

- на одну просту іменну акцію 0,864331 грн.;

- на одну привілейовану іменну акцію 40,7302 грн.;

Виплату дивідендів за простими іменними акціями здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення Зборами.

Виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями здійснити у строк,  що  не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

Виплату дивідендів здійснити шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

 

8. Припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Бахмача Євгенія Степановича, Мошнягула Всеволода Васильовича, Бахмач Наталі Володимирівни, Луцкевич Світлани Іванівни, Степаненка Вадима Олександровича обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Кіровоградграніт» (протокол №1 від 19.04.2018р.)

 

9. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування.

 

10. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення: Затвердити умови запропонованих трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (додаток №1 до протоколу Зборів). Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради – генерального директора Товариства Кайдаша Юрія Анатолійовича.

 

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше, як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 19.04.2019 року), а саме: договори купівлі – продажу продукції, майна, цілісних майнових комплексів; договори поставки; договори найму (оренди); договори підряду; договори про надання послуг; договори доручення; договори комісії; договори позики; договори про спільну діяльність; договори про створення/заснування юридичних осіб у тому числі договори про набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій, тощо) у статутному капіталі інших юридичних осіб. Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 19.04.2019 року, приймати усі рішення щодо укладання вище зазначених значних  правочинів.

 

Наглядова рада ПАТ «Кіровоградграніт»